Adatkezelő:

Név: Razon – Nowak Damian
Székhely: Dąbie 67, 39-311 Zdziarzec, Lengyelország
Közösségi adószám: PL 8172194023
Honlap: https://davibikes.hu

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1.ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

1.1. Tevékenységünk alatt az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk a hozzánk eljuttatott személyes adatainak védelmére.

1.2. Kiemelt figyelmet fordítunk a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartására. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1.2.1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról;
1.2.2. 2000. évi C. törvény a számvitelről;
1.2.3. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
1.2.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR, általános adatvédelmi rendelet).

1.3. Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.4. Adatfeldolgozó az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

1.5. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A telephelyen elhelyezett elektronikus megfigyelőrendszer által közvetített adat (képfelvétel) a felvételen szereplő személy személyes adatának minősül. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

2. KEZELT ADATOK KÖRE, ÉRINTETTEK KÖRE

Adatkezelés megnevezéseKezelt adatok felsorolása
Regisztráció során kezelt adatokNévE-mail címTelefonszámJelszó
Honlap látogatása során kezelt adatok, cookie-kA Honlapon cookie-k használatára kerül sor. A cookie egy betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a webszerver küld a böngészőnek, majd azt a böngésző visszaküldi a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A mentés révén, amikor az érintett visszatér ugyanarról az eszközről ugyanarra a honlapra, akkor a böngésző kommunikál a webszerverrel, amely felismeri, hogy a felhasználó már nem először jár az adott lapon, és ennek megfelelően a korábbi beállításainak megfelelő honlapot tud visszaadni/betölteni. A cookie-k sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A cookie-knak köszönhetően meg lehet határozni például, hogy a Honlap melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben, stb. Ez azért is fontos, mert így a felhasználók igényeihez lehet alakítani a Honlapot és komplexebb felhasználói élmény nyújtható. A legtöbb böngészőben beállítható, hogy a felhasználó elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a felhasználó kér-e értesítést arról, ha a Honlap cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor.A Honlapon alkalmazott cookie-k felsorolása:az egyes közösségi média felületek (pl.: Instagram, Youtube)Adwords remarketing kezelt adatkör: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu),Facebook remarketing kezelt adatkör: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/)Adwords konverziókövetés kezelt adatkör: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu),Facebook konverziókövetés kezelt adatkör: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/)Analitika kezelt adatkör: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie kezelt adatkör: session)
Megrendelés során kezelt adatokNévEmail címTelefonszámSzállítási címMegrendelt termék megjelöléseMegrendelt termék vételáraFizetési módMegrendeléskor Vevő által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információkMegrendelés időpontjaFizetés időpontja
Szállítás során kezelt adatokSzállítási névSzállítási címEmail címTelefonszám
Fizetés lebonyolítása során kezelt adatokNévEmail címBankkártyaadatok
Számlázás során kezelt adatokSzámlázási névSzámlázási címAdószámTeljesítés időpontjaFizetési határidő

2.1. Érintettek köre:

2.1.1. a Honlapon regisztrálók,

2.1.2. a Honlap hírlevelére feliratkozók,

2.1.3. a Honlapra látogatók,

2.1.4. a Honlap vásárlói,

2.1.5. az egyes közösségi média felületeken az Adatkezelő oldalára feliratkozók: Facebook, Instagram, Youtube.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

3.1. Az adatok kezelésére kizárólag a jelen szabályzatban foglalt célokból és jogalapból kerül sor.

Adatkezelés megnevezéseAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja
Regisztráció során kezelt adatokSzerződéses kötelezettség teljesítése, termék értékesítése és a megvásárolt terméknek a megrendelőhöz történő eljuttatása, szerződéses kötelezettségből eredő díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos esetleges követelések érvényesítése.Szerződés teljesítése/jogi kötelezettség teljesítése.
Honlap látogatása során kezelt adatok, cookie-kStatisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.A Honlapon alkalmazott cookie-k:az egyes közösségi média felületek (pl.: Instagram, Youtube)Adwords remarketing: Adwords hirdetések személyre szabása,Facebook, Instagram, Youtube remarketing: Facebook, Instagram, Youtube hirdetések személyre szabása,Adwords konverziókövetés: AdWords hirdetések hatékonyságának mérése,Facebook, Instagram, Youtube konverziókövetés: Facebook, Instagram, Youtube hirdetések hatékonyságának mérése, Analitika: google analytics használati statisztika,Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie: az oldal megfelelő működésének biztosítása.Az érintett hozzájárulása.
Megrendelés során kezelt adatokSzerződéses kötelezettség teljesítése, termék értékesítése és a megvásárolt terméknek a megrendelőhöz történő eljuttatása.Szerződés teljesítése.
Fizetés lebonyolítása során kezelt adatokSzerződéses kötelezettség teljesítése. Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)A szerződés teljesítése.
Számlázás során kezelt adatokSzerződéses kötelezettségből eredő díjak számlázása.Jogi kötelezettség teljesítése.
Szállítás során kezelt adatokSzerződéses kötelezettség teljesítése. A megrendelt termék házhoz szállítása.A szerződés teljesítése.

3.2. A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

3.3. Bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatok kezelésére egyéb jogalapokon is, mint például a ránk vonatkozó jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), az Adatkezelővel létrejött szerződés végrehajtása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

3.4 Fizetés

Ön a Terméket az alábbi módokon tudja kifizetni:

– készpénzes fizetés,

– online bankkártyás fizetés.

– Davibikes részletfizetés

3.4.3 Halasztott fizetési megoldás kapcsán bevont szolgáltató

Halasztott fizetési folyamatot biztosító neve: InstaCash Kft.

Halasztott fizetési folyamatot biztosító címe: 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 22. Fsz. 2. ajtó

Az adatfeldolgozók a fenti személyes adatokhoz az Adatkezelővel fennálló jogviszonyuk fennállása alatt, de legfeljebb az érintett visszavonó nyilatkozatáig férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy további adatfeldolgozókat vegyen igénybe az adatkezelés tekintetében, melyről a mindenkor hatályos adatfeldolgozói lista közzétételével tájékoztatja az érintetteket, illetve az adott adatfeldolgozási művelet során.

A Regisztráló személyes adatainak harmadik fél részére történő továbbítására kizárólag a Regisztráló hozzájárulása, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor.

A személyes adatok tárolása és feldolgozása az Adatkezelő székhelyén, illetve az adatfeldolgozást végző szolgáltatók székhelyén, telephelyén történhet. A személyes adatokhoz az Adatkezelő azon munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek munkaköri kötelezettségük teljesítése érdekében szükséges a hozzáférés.

4. ADATTOVÁBBÍTÁS, Adatfeldolgozók

4.1. Az Európai Unió területén kívül történő adattovábbítás az Adatkezelőnél nem történik.

Kívül önálló adatkezelőnek minősül az alábbi társaság az online bankkártyás fizetési rendszer használata során:

MegnevezésSzékhelyAdatkezelő adatvédelmi szabályzatának elérhetőségeKezelt adatokCélIdőtartam
GoPay s.r.o.Plana 67
370 01 Plana
Republika Czeska
Reg. Nr.: 26046768
https://gopay.comTranzakció adatai, email cím, név bankkártya adatai, bankszámlaszámAz online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)Az online fizetés lebonyolításáig.

5. ADATOK BIZTONSÁGA

5.1. A személyes adatai biztonsága érdekében olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmazunk, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

6. AZ ADATKEZELÉSRE JOGOSULTAK KÖRE

6.1 Az adatkezelésre feljogosított munkavállalóink, illetve az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló együttműködő partnereink jogosultak az adatokhoz való hozzáférésre és azok kezelésére.

6.2 Az adatok védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen tájékoztatóban, a jogszabályokban foglaltak betartására hívjuk fel, valamint titoktartásra kötelezzük. A személyes adatok szerződéses partnereink, megbízóink által történő kezelése során a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szerződéses partnereink, megbízóink felelőssége, amelyért nem vállalunk felelősséget.

7. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

7.1 Az adatkezelés a szerződés megkötésére irányuló igény jelzésével vagy a hozzájárulás megadásával kezdődik.

7.2 Az adatokat az adatbázisunkban mindaddig megőrizzük, kezeljük, amíg az érintett nem kéri annak törlését (de legkésőbb 5 év elteltével), kivéve a számviteli bizonylatok esetében, mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 5 (azaz nyolc) évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

7.3 Az általunk kezelt adatok törlését az érintett bármikor kezdeményezheti. Az erre vonatkozó kéréseknek hivatali időnkben haladéktalanul eleget teszünk, vagy amennyiben szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségünk vagy jogos érdekünk ezt nem teszi lehetővé, akkor erről tájékoztatjuk.

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

8.1. Személyes adatai kezeléséről az érintett bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésére tájékoztatást adunk az érintett kezelt adatairól, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a [email protected] e-mail címen kérhető.

8.2. A megadott adatok helyességéért az érintett felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésre helyesbítjük, a hiányos vagy a téves adatot töröljük. A helyesbítésről és a törlésről külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra pontosan megadott e-mail címre küldünk (figyelemmel a 7.3. pontban foglaltakra).

8.3. Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.Az érintett jogosult arra is, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené. Az érintett kérheti továbbá a személyes adatainak rendelkezésre bocsátását is.Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátottaAz érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

8.4. Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához fordulhat.

8.5. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

8.6. Az érintett bírósághoz fordulhat:

8.6.1. a felvilágosítás megtagadása,
8.6.2. a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,
8.6.3. jogainak megsértése esetén, továbbá ha
8.6.4. a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (azaz harminc) napon belül.

8.7. A per elbírálása az Adatkezelő mint alperes székhelye szerinti bíróság (Mieleci Bíróság) hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti – magyar – törvényszék előtt is megindítható.

8.8. Kérjük, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak az Adatkezelőhöz.

9. Halasztott fizetési nyújtására vonatkozó feltételek

9.1. Amennyiben a Vevő a Termék megrendelése során részletfizetési (halasztott fizetés) opciót választ, úgy az Eladó halasztott fizetést (a továbbiakban: „Halasztott fizetés”) nyújthat a Vevő részére.

9.2. Halasztott fizetést a Vevő akkor vehet igénybe, ha prémium ügyfélnek (a továbbiakban: „Prémium Ügyfél”) minősül. A prémium ügyfélként való regisztrációt a Vevő kezdeményezi a Honlapon, amelyet követően az Eladó pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó partnere, az InstaCash Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 22. Fsz. 2. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-377358, a továbbiakban: „instacash”) a Vevővel kötött szerződés alapján a Vásárló pénzügyi szempontú átvilágítását elvégzi a Vevő által rendelkezésre bocsátott számlainformációk, bankkártya- illetve egyéb adatok alapján. A pénzügyi szempontú átvilágítás lefolytatásával az Eladó Prémium Ügyfélként regisztrálja a Vevőt.

9.3. Halasztott fizetés min. 100.000 Ft, max. 300.000 Ft-os kosárméret esetén igényelhető.

9.4. A Vásárló a Termék megrendelése során nyilatkozhat arról, hogy a megrendelés során fizetendő vételárat Halasztott fizetés igénybevételével fizeti meg, melyet követően az Eladó és a Vevő szerződést köthetnek Halasztott fizetésre vonatkozóan. A Vásárló az Eladó által meghatározott, 3. pont szerinti összeg tekintetében vehet igénybe Halasztott fizetést.

9.5. A Halasztott fizetés feltételeit a Halasztott fizetésre vonatkozó szerződés tartalmazza.

9.6. A Vásárló a Termék vételárának azt a részét, amelyre a Halasztott fizetésre nem nyújt fedezetet, a Termék megrendelésével egyidejűleg, a jelen ÁSZF-ben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően köteles megfizetni.

9.7. A halasztott fizetés kapcsán az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Jelen Adatvédelmi szabályzat hatályba lépésének ideje: 2023. december 18.

Razon – Nowak Damian